RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe są administrowane przez Grupę UTE w skład której wchodzą następujący Współadministratorzy: 1) UTE Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-801, ul. Chmielna 73b/28, KRS: 0000414914, 2) UTE Events Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 00-801, ul. Chmielna 73b/28, KRS: 0000420424, 3) UTE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-836, ul. Mickiewicza 24/8c, KRS: 0000433166, 4) UTE Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 60-836, ul. Mickiewicza 24/8c, KRS: 0000433424, 5) UTE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-836, ul. Mickiewicza 24/8c, KRS: 0000283899, 6) UTE Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-836, ul. Mickiewicza 24/8c, KRS: 0000396222, 7) UTE Sport Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 60-836, ul. Mickiewicza 24/8c, KRS: 0000599519 (dalej łącznie jako: Administrator)

Od dnia 25 maja 2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem  w kwestiach związanych  z ochroną danych za pośrednictwem adresu: UTE Events Sp. z o.o, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73b/28 bądź adresu e mail daneosobowe@utegroup.com, z dopiskiem RODO

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit.b, lit.c, oraz lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”), w celu: 1) wykonania zawartej z Państwem umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 4) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 5) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 6) a także na podstawie odrębnej zgody, marketingu produktów lub usług własnych; 7) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących 8) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących  z Administratorem.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania lub ustania celu przetwarzania.

Informujemy, że prawa osoby, której dotyczą dane osobowe to: 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne 3) prawo żądania usunięcia danych 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Administrator, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie w celu realizacji umowy), w zależności od treści umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO, wyłącznie do państw wskazanych w treści umowy.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: partnerzy handlowi (np. agenci, przedstawiciele, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy (w tym przewoźnicy lotniczy), hoele, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (IT, obsługa prawna). Powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator reguluje umowami, gwarantującymi odpowiedni poziom zabezpieczeń Państwa danych.