FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu
dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do
imprez turystycznych. UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za
należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, UTE Group
Sp. z o.o. Sp.k. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport
jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby
UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. stało się niewypłacalne. Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE)
2015/2302:
• Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie
niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
• Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie
wszystkich usług turystycznych objętych umową.
• Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym
mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
• Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w
rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
• Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną
określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie;
w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy
turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie
prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się
odpowiednie koszty.
• Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i
uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy
turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca
odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają
prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
• W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży
występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na
imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać
umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
• Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
• Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać
zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych
kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone
zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator
turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za
rozwiązanie.
• Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
• Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej
sytuacji.
• W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone.
Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i
jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.
UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. wykupiło w UNIQA TU S.A. zabezpieczenie na wypadek
niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich
przypadkach, z właściwym organem (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa, tel. +48 22 53 96 100, adres email: tfg@ufg.pl), jeżeli z powodu
niewypłacalności UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL

przetransponowana do prawa krajowego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361